راهکارهایی برای حذف #دروغگویی درکودکان

راهکارهایی برای حذف #دروغگویی درکودکان

💎عواملی که در کودک ایجاد ترس و حقارت می کند را دور کنید.

💎کودک رابه خاطراشتباه کوچک تنبیه نکنید
💎تشویق کودک به راستگویی

💎دادن آزادی های لازم به کودک

💎عدم به کارگیری زورواجبار علیه کودک

💎کودک را آنگونه که هست بپذیرید

💎تحت هیچ شرایطی به کودک دروغ نگویید.
💎به قولی که به کودک میدهیدعمل کنید.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید