خانه کودک و شهر مشاغل ماداگاسکار/کرج

هزینه های ساعتی در خانه بازی کودک ماداگاسکار

  • برای یک ساعت اول بازی مبلغ ۲۵,۰۰۰ تومان میباشد
  • ساعات دوم به بعد مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان میباشد.
  • هزینه نگهداری روزانه بطور کامل از طریق پکیجهای موجود محاسبه میگردد.

برای اطلاعات بیشتر با مدیران مجموعه تماس بگیرید

02632750640

Instagram : madagascar.island3 Telegram : @madagascarisland

پکیجهای اقتصادی خانه بازی کودک ماداگاسکار

با خرید ۱۰ ساعت بازی

هر ساعت ۱۷,۰۰۰ تومان
170,000

بدون تاریخ انقضا

با خرید ١۵ ساعت بازی

هرساعت ١۵,٠٠٠تومان
225,000

بدون تاریخ انقضا

باخرید٢٠ساعت بازی

هر ساعت ١٣,٠٠٠ تومان
260,000

بدون تاریخ انقضا

باخرید٣٠ساعت بازی

هرساعت ١٢,٠٠٠تومان
360,000

بدون تاریخ انقضا

باخرید۴٠ ساعت بازی

هرساعت ١١,٠٠٠ تومان
440,000

بدون تاریخ انقضا

باخرید۵٠ ساعت بازی

هرساعت ١٠,٠٠٠ تومان
500,000

بدون تاریخ انقضا

کلیدواژه خود را وارد کنید